Geografia Romaniei: Corelaţii biopedoclimatice – Dealuri şi podişuri înalte (500-800 m)

Vegetaţie (zonă, etaj, specii reprezentative)
• etajul fagului.

Fauna (specii reprezentative)
Specifică pădurii de foioase
• mamifere: lupul, vulpea, mistreţul, căprioara, veveriţa, viezurele, etc.
• păsări: mierla, pupăza, ciocârlia, etc.

Soluri (clasă, tip)
Argiluvisoluri
• soluri cenuşii,
• soluri brun roşcate.
Cambisoluri
• soluri brune acide.

Arii reprezentative
• Pod. Sucevei, Subcarpaţi, Depr. Transilvaniei.

Leave a Reply