Geografia Romaniei: Relieful – Carpatii Meridionali

carpatii meridionali
Limitele:
• (E) Valea Prahovei,
• (V) Culoarul Timiş-Cerna-Bistra,
• (S) Subcarpaţii Curburii, Subcarpaţii Getici, Podişul Mehedinţi,
• (N) Depresiunea Colinară a Transilvaniei.

Caractere generale:
a. ) altitudini:
• este cel mai înalt sector din Carpaţii româneşti,
• sunt numiţi şi Alpii Transilvaniei.
b. ) alcătuirea petrografică:
• sunt alcătuiţi predominant din roci dure, şisturi cristaline, iar cele două margini cuprind, roci calcaroase şi roci sedimentare cutate.
c. ) forme de relief:
• relief glaciar, peste 1800 m (văi glaciare, circuri glaciare, lacuri glaciare),
• sunt foarte masivi şi puţin fragmentaţi de depresiuni, culoare şi văi.

Diviziuni:
• Grupa Bucegi,
• Grupa Făgăraşi,
• Grupa Parâng,
• Grupa Retezat-Godeanu.

Clima:
• are climă temperat continental de tranziţie.

Temperatura:
• temperatura medie anuală este 0-6 °C,
• temperatura medie a verii eset +10 °C,
• Temperatura medie a iernii este sub -15 °C.

Precipitaţii:
• precipităţii medii anuale sunt: de 1000-1200 mm/an.

Etajele climatice:
• climatul montan (800-1800 m),
• climatul alpin (peste 1800 m).

Influenţele climatice:
• influenţe oceanice în partea nordică,
• influenţe de tranziţie în partea sudică,
• influenţe submediteraneene în parte de SV.

Vegetaţia:
• zona de pădure (800-1800 m) etajul fagului şi coniferelor,
• zona alpină (cu un etaj subalpin şi etajul pajiştilor alpine) – peste 1800 m.

Fauna:
• zona de pădure: ursul, răsul, cebul, lupul, căprioara, veveriţa;
• zona alpină: capra negră, marmota alpină, acvila de munte.
Solurile sunt prezente argiluvisolurile, cambisolurile şi spodosolurile.

Grupa Bucegi

Limitele:
• Valea Prahovei,
• Valea Dâmboviţei.

Caractere generale:
• este cea mai mică grupă ca întindere,
• partea estică M-ţii Bucegi sunt alcătuiţi din roci cristaline,
• pe Podul Bucegilor se găsesc Sfinxul şi Babele.

Diviziuni:
• M-ţii Bucegi,
• M-ţii Leaota,
• M-ţii Piatra-Craiului.
Vârful cel mai înalt este vârful Omu 2505 m.
Păsurile: Pasul Bran.
Râurile: Ialomiţa, Prahova, Dâmboviciora, Dâmboviţa.

Grupa Făgăraşi

Limitele:
• Valea Dâmboviţei,
• Valea Oltului.

Caracter generale:
• este cea mai înaltă grupă montană;
• sunt formaţi din şisturi cristaline;
• cuprind două culmi cu înfăţişări deosebite: culmea nordică este ca un zid uriaş, culmea sudică este mai joasă, despărţită de afluenţii Argeşului;
• pe crestele cele mai înalte există relief glaciar (văi glaciare, circuri glaciare, lacuri glaciare).

Diviziuni:
• Culmea nordică: Munţii Făgăraşi;
• Culmea sudică: Munţii Iezer, Munţii Ghiţu, Munţii Frunţi, Munţii Cozia. Vârfurile cele mai înalte:
• Moldoveanu 2544 m,
• Negoiu 2535 m.

Trecătorile: Turnu Roşu 352 m, Cozia 309 m.

Râurile: Argeş, Râul Doamnei, Topolog, Dâmboviţa, Olt.

Lacurile:
• lacuri glaciare: Lacul Bâlea, Lacul Podragu, Lacul Avrig;
• lacuri de acumulare: Lacul Vidraru pe râul Argeş.

Grupa Parâng

Limitele:
• Valea Oltului,
• Valea Jiului.

Caractere generale:
• este cea mai întinsă grupă din Carpaţii Meridionali,
• culmile pornesc radiar dintr-un nod muntos,
• sunt alcătuiţi din şisturi cristaline,
• culmile sunt ţeşite cu platouri largi, unde se află cele mai frumoase pajişti alpine din Carpaţi,
• pe culmile cele mai înalte s-a dezvoltat relief galciar.

Diviziuni:
• M-ţii Parâng,
• M-ţii Căpăţâni,
• M-ţii Lotrului,
• M-ţii Cândrel,
• M-ţii Şureanu.
Vârful cel mai înalt este vârful Parângu Mare 2519 m din M-ţii Parâng.

Râurile: Lotru, Cibin, Sadu, Olt, Jiul, Strei.

Lacurile:
• lacurile glaciare: Lacul Gâlcescu, Lacul Iezerul, Lacul Şureanu;
• lacuri de acumulare: pe râul Lotru – Lacul Vidra, pe râul Sadu – Lacul Sadu.

Grupa Retezat-Godeanu

Limitele:
• Valea Jiului,
• Culoarul Timiş, Cerna şi Bista.

Caractere generale:
• se prezintă ca un bloc triunghiular,
• este înconjurat de ţinuturi joase de aceea par înalţi,
• culmile muntoase sunt despărţite de văi adânci,
• sunt alcătuiţi din roci cristaline, şisturi cristaline cu intruziuni granitice,
• pe culmile cele mai înalte s-a dezvoltat relief galciar (circuri glaciare, văi glaciare, lacuri glaciare).

Diviziuni:
• M-ţii Retezat,
• M-ţii Godeanu,
• M-ţii Ţarcului,
• M-ţii Cernei,
• M-ţii Mehedinţi,
• M-ţii Vâlcanului.
Vârful cel mai înalt este vârful Peleaga 2509 m în Retezat, vârful Gugu 2291 m, din M-ţii Godeanu.

Depresiunile: Depresiunea Petroşani, Depresiunea Haţegului.
Păsurile: Merişor, Lainici, Defileul Jiului.
Râurile: Jiul, Strei, Râul-Mare, Cerna.

Lacurile:
• lacurile glaciare: Lacul Bucura (cea mai întinsă lac glaciar din România), Lacul Zânoaga (cea mai adâncă lac glaciar din România).