Geografia Romaniei: Agricultura – Cultura plantelor

Cultura cerealelor
Grâu, porumb, orez, ovăz. Principale regiuni cerealiere sunt: C. Română, C. De Vest, Pod. Moldovei, Pod. Dobrogei, C. Transilvaniei.
Industria morăritului şi panificaţiei: Bucureşti, Craiova, Oradea, Constanţa, Brăila, Sibiu, Bacău, Iaşi, Botoşani.

Plante industriale
Plante uleioase: (floarea soarelui, rapiţa, soia, ricinul).
• Floarea soarelui este cea mai răspândită: C. Română, C. De Vest, Pod. Moldovei, Pod. Dobrogei.
• Soia: C. Română.
• Rapiţa: Bărăgan, Dobrogea.
• Ricinul: C. Română, Dobrogea.

Industria uleiului: Galaţi, Urziceni, Slobozia, Bucureşti, Oradea, Cărei, Iaşi, Constanţa.
Sfecla de zahăr: Culoarul Şiretului, Bărăgan, Dobrogea, C. Română, C. De Vest, Depr. Colinară a Transilvaniei, Depr. Braşovului.

Industria zahărului: Paşcani, Buzău, Călăraşi, Giurgiu, Craiova, Timişoara, Arad, Oradea, Cărei, Teiuş, Tg.-Mureş.

Plante textile: inul, cânepa.
Se cultivă: Pod. Someşelor, Depr. Giurgeului, Depr. Ciucului, Depr. Braşovului, Pod. Târnavelor, Pod. Sucevei.
Filaturi şi ţesături: Botoşani, Fălticeni, Sighişoara, Gheorgheni, Constanţa.
Continue reading

Geografia Romaniei: Agricultura

Agricultura cuprinde:
• cultura plantelor
• creşterea animalelor

Premisele naturale ale dezvoltării agriculturii:
a. ) Relieful:
• Câmpii: cultura cerealelor
• Dealuri, podişuri: cultura pomi-viticole
• Munţi: creşterea animalelor
b. ) Clima
c. ) Solurile (molisoluri, argiluvisoluri, cambisoluri, spodosoluri)

Teren agricol: orice suprafaţă de teren pe care se poate practica o formă sau alta de activitate agricolă.
Teren arabil: suprafaţa de teren la care se pot cultiva plante iar solul este arat.
Fondul funciar: reprezintă totalitatea suprafeţelor unui anumit teritoriu şi modul lor de utilizare.

Geografia Romaniei: Populatia – Organizarea administrativ teritoriala

harta-romania1
Din punct de vedere administrativ-teritorial România este împărţit pe judeţe, municipii, oraşe şi comune.
Judeţele: România cuprinde 41 de judeţe.
Municipii: sunt 84 de municipii din care 41 sunt municipii de reşedinţă de judeţ, 43 alte municipii.
Oraşele: sunt un număr de peste 268.
Comunele: sunt aproape 2700 de comune cu peste 13000 sate.

Geografia Romaniei: Populatia – Asezarile omenesti

Satele
Satul este aşezarea umană care este formată din:
• Vatră (perimetrul construibil)
• Moşie (hotar)
• Populaţie
Clasificarea satelor:
a. ) Clasificarea satelor după nr. locuitorilor:
• Sate mici (sub 500 loc.)
• Sate mijlocii (500-1500 loc.)
• Sate mari (1500-3000 loc.)
• Sate foarte mari (peste 3000 de loc.)
b. ) Clasificarea satelor după formă:
• Sate risipite – zonele de munte
• Sate răsfirate – zonele de deal
• Sate adunate – zonele de câmpie
c.) Clasificarea satelor după activităţile economice:
• Satele cu caracter predominant agricol
• Satele cu activităţi complementare agriculturii: pescuit, exploatarea şi prelucrarea lemnului
• Satele cu activităţi economice: minerit, activităţi balneoclimaterice, de transport.

Importanţa satului:
• Păstrarea tradiţiilor
• Furnizarea materiei prime agricole
Continue reading

Geografia Romaniei: Populatia

Evoluţia numerică a populaţiei:
• în ultimele şapte decenii numărul populaţiei a crescut de la 14,2 milioane la 23,2 milioane de locuitori.
• Numărul populaţiei este de 21,7 milioane (2002).
• Sporul natural este negativ, ajungând în prezent la -1,5%o.
• Sporul natural reprezintă diferenţa dintre natalitate şi mortalitate într-un an, la mia de locuitori.
• Natalitate: reprezintă numărul născuţilor vii într-un an la mia de locuitori (10,5%o).
• Mortalitatea: reprezintă numărul deceselor într-un an, la mia de locuitori (12%o).

Densitatea populaţiei:
• Densitatea medie a populaţiei este 91 loc/km2.
• Densităţiile cele mai mici se întâlnesc în zonele muntoase şi zonele secetoase: Carpaţii, Delta – Dunării, Pod. Dobrogei, Câmpia Bărăganului.
• Densităţile cele mai mari: se întâlnesc în oraşele mari şi foarte mari din regiunile: Câmpia Vlăsiei, Câmpia Ploieştilor, Pod. Sucevei, culoarul Şiretului. Pe judeţe: cele mai mari densităţi se află în jud. Prahova şi cele mai mici în judeţul Tulcea.

Structura pe grupa de vârste
• 0-20 ani – 28%,
• 20-60 ani – 55%,
• Peste 60 de ani – 17%.
Din populaţia ţării bărbaţii reprezintă 49%, iar femeile 51%.
Continue reading

Geografia Romaniei: Corelaţii biopedoclimatice – Munţi foarte înalţi (peste 1600-1800 m)

Vegetaţie (zonă, etaj, specii reprezentative)
Zona alpină/stepa rece
• etajul subalpin (cu ienupăr, jnepeni, arbuşti pitici-afin, merişor etc.),
• etajul alpin.

Pajişti alpine cu muşchi, licheni, floarea de colţ, bujorul de munte, ghinţura etc.), Arbuşti
Fauna (specii reprezentative)
• capra neagră,
• marmota,
• acvila de munte.
Continue reading

Geografia Romaniei: Corelaţii biopedoclimatice – Munţi cu altitudini mijlocii şi înalte

Vegetaţie (zonă, etaj, specii reprezentative)
Zona de pădure
• etajul fagului,
• etaj de tranziţie/amestec fag-conifere,
• etajul coniferelor/răşinoase (cu molid, brad, pin).

Fauna (specii reprezentative)
Specifică pădurii de foioase Specifică pădurii de conifere
• mamifere: ursul, râsul, cerbul etc.
• păsări: cocoşul de munte, găinuşa de alun.
Continue reading

Geografia Romaniei: Corelaţii biopedoclimatice – Munţii cu altitudini joase (sub 800-1000 m)

Vegetaţie (zonă, etaj, specii reprezentative)
Zona de pădure
• etajul fagului.
Fauna (specii reprezentative)
• mamifere: lupul, vulpea, mistreţul, căprioara, veveriţa, viezurele, ursul, cerbul etc.

Soluri (clasă, tip)
Cambisoluri
• soluri brune,
• soluri brune acide.

Arii reprezentative
• Carpaţii Orientali, M-ţii Banatului.

Geografia Romaniei: Corelaţii biopedoclimatice – Dealuri şi podişuri înalte (500-800 m)

Vegetaţie (zonă, etaj, specii reprezentative)
• etajul fagului.

Fauna (specii reprezentative)
Specifică pădurii de foioase
• mamifere: lupul, vulpea, mistreţul, căprioara, veveriţa, viezurele, etc.
• păsări: mierla, pupăza, ciocârlia, etc.
Continue reading

Geografia Romaniei: Corelaţii biopedoclimatice – Dealuri şi podişuri joase (300-500 m)

Vegetaţie (zonă, etaj, specii reprezentative)

Zona de pădure
• etajul stejarului (cu cer, garniţă şi gorun la partea superioară; alte specii de foioase: carpen, teiul, arţar, frasin, jugastru etc.).

Fauna (specii reprezentative)
Continue reading