Geografia Romaniei: Relieful – Campia de Vest

campia de vest
Limitele:
• (N) Valea râului Tur,
• (V) Graniţa cu Ungaria,
• (S) Graniţa cu Serbia,
• (E) Dealurile de Vest.
Poziţia geografică: este situată în partea vestică a ţării.

Caracteristici generale:
a. ) altitudini:
• altitudinea medie este 100 de m,
• altitudinea maximă este de 143 m (Câmpia Vingăi).
b. ) alcătuirea petrografică: sunt alcătuiţi din depuneri sedimentare (nisipuri, pietrişuri);
c. ) alte caractere:
• prezintă porţiuni joase (sub 100 m), ce formează treapta joasă şi porţiuni mai înalte (peste 100 m), care formează treapta înaltă;
• văile râurilor din câmpiile joase sunt largi cu maluri joase.

Râurile: Someşul, Barcăul, Crişul-Repede, Crişul-Negru, Crişul-Alb, Mureşul, Timişul, Bârzava.

Lacurile:
• iazurile şi heleştee – Iazul Cefa,
• lacuri cu ape sărate.
Clima: are o climă temperat continentală.

Temperaturile:
• temperatura medie anuală 10-11 °C,
• temperatura medie a verii 21-23 0 C,
• temperatura medie a iernii 1-3 °C.

Precipitaţii: precipitaţii medii anuale 500-700 mm/an.
Etajele climatice: etajul de câmpie (0-200 m).

Influenţele climatice:
• influenţe climatice oceanice (la nord de Mureş),
• influenţe climatice submediteraneene (la sud de Mureş).

Vegetaţia: vegetaţia naturală este silvostepa.
Fauna cuprinde zona silvostepă:
• rozătoare: popândăul, hârciogul, orbetele, şoarecele de câmp etc.;
• păsări: dropia, prepeliţa, potârnichea, graurul, ciocârlia, mierla etc.;
• reptile.
Solurile: molisoluri (cernoziomuri bogate în humus cu o fertilitate ridicată). Diviziunile:
• Treapta joasă (sub 100 m): Câmpia Timişului, Câmpia Crişurilor, Câmpia Someşului.
• Treapta înaltă (peste 100 m): Câmpia Aradului, Câmpia Vingăi, Câmpia Cărei.