Geografia Romaniei: Relieful – Campia Romana

campia romana
Limitele:
• (N) Podişul Moldovei, Subcarpaţii Curburii, Pod. Getic,
• (V) Dunărea,
• (E) Dunărea,
• (S) Dunărea.
Poziţia geografică: este situată in sudul ţării de-a lungul Dunării.

Caractere generale:
a. ) altitudini:
• în nord, înălţimile sunt de 300 de metri,
• scad treptat către sud,
• la vărsarea Dunării ajung la 10 m şi la vărsarea Şiretului numai 5 m.
b. ) alcătuirea petrografică:
• este alcătuită din depuneri sedimentare peste care s-a aşternut un strat de loess cu grosimi de la 6-10 m până la 40 m, în estul Câmpiei.
c.) alte caractere generale:
• reliefai este prezentat de câmpuri, văi largi cu lunci şi terase;
• câmpii înalte, formate la ieşirea râurilor din regiunile deluroase cu altitudini cuprinse între 200-300 m Ex.: Câmpia Piteştilor, Câmpia Târgoviştei;
• câmpii joase – formate în continuarea câmpiilor înalte, cu altitudinile cele mai coborâte. Ex.: Câmpia Titu, Câmpia Buzăului, Câmpia Şiretului Inferior;
• câmpii orizontale – ocupă cea mai mare parte a câmpiei. Cuprinde: Câmpia Olteniei, Câmpia Bărăganului, Câmpia Vlăsiei, Câmpia Burnasului.

Diviziuni:
• Câmpia Olteniei,
• Partea centrală a Câmpiei Române,
• Partea estică a Câmpiei Române.
Clima: are o climă temperat continentală de tranziţie.

Temperatura:
• temperatura medie anuală este 10-11 °C,
• temperatura medie a verii este 21-23 °C,
• temperatura medie a iernii este -1—3 °C.

Precipitaţii:
• precipitaţia medie anuală este 400-550 mm/an,
• precipitaţiile scad de la vest la est.
Etajele climatice: climatul de câmpie (0-200 m).

Influenţele climatice:
• influenţe climatice de tranziţie,
• influenţe climatice de ariditate,
• influenţe climatice submediteraneene.

Râurile: Olt, Argeş, Dâmboviţa, Teleorman, Vedea, Prahova, Ialomiţa, Buzău. Lacurile:
• limanuri fluviale: L. Snagov, L. Mostiştea;
• lacuri cu apă sărată sau amară: L. Sărat, Lacul Amara;
• lacuri de luncă: Lacul Brateş;
• iazuri şi heleştee: partea centrală şi estică a câmpiei.

Vegetaţia:
• este prezentă stepa, silvostepa şi pădurile de stejar.
Fauna: cuprinde animale caracteristice stepei şi silvostepei:
• rozătoare: popândăul, hârciogul, orbetele, şoarecele de câmp etc.;
• păsări: dropia, prepeliţa, potârnichea, graurul, ciocârlia, mierla etc.;
• reptile.

Solurile:
• molisoluri (cernoziomuri),
• argiluvisoluri (soluri brune).

Câmpia Olteniei

Limitele:
• Valea Dunării,
• Valea Oltului.

Caractere generale:
• este partea cea mai îngustă a Câmpiei Române,
• este formată din câmpii netede şi câmpii acoperite cu dune de nisip.

Subdiviziuni:
• Câmpia Băileştilor,
• Câmpia Romanaţilor.

Partea centrală a Câmpiei Române

Limitele:
• Valea Oltului,
• Valea Argeşului.

Caractere generale:
• în nord se găsesc câmpii înalte,
• este înclinată de la nord-vest către sud-est.

Subdiviziuni:
• Câmpia Piteştilor,
• Câmpia Burnasului,
• Câmpia Boianului,
• Câmpia Găvanu – Burdea.

Partea estică a Câmpiei Române

Limitele:
• Valea Argeşului,
• Valea Dunării.

Caractere generale:
• câmpii înalte colinare, ca o bordură la marginea dealurilor subcarpatice;
• urmează în sudul câmpiilor înalte o fâşie de câmpii joase, subsidente, în această zonă apele au cursuri puternic meandrate;
• crovuri (porţiuni joase rezultate din trasarea loessului) se găsesc în special în Câmpia Bărăganului.

Subdiviziuni:
• Câmpia Vlăsiei,
• Câmpia Bărăganului,
• Câmpia Şiretului – Inferior.