Geografia Romaniei: Relieful – Podisul Dobrogei

podisul dobrogei
Limitele:
• (N) Valea Dunării, Delta Dunării,
• (V) Valea Dunării,
• (S) Graniţa cu Bulgaria,
• (E) Marea Neagră.
Poziţia geografică: este situată în sud-estul ţării.

Caractere generale:
a. ) altitudini: variează între 100 şi 467 m (vf. Greci);
b. ) alcătuirea petrografîcă: sunt alcătuiţi din roci variate: calcare, graniţe, şisturi verzi, gresii;
c. ) alte caracteristici:
• cel mai vechi şi complex teritoriu al ţării,
• alcătuirea geologică variată determină relief variat,
• partea nordică prezintă o structură cutată, rest al lanţului hercinic.

Diviziuni:
• Masivul Dobrogei de Nord,
• Podişul Dobrogei Centrale,
• Podişul Dobrogei de Sud.

Râurile: Taiţa, Teliţa, Slava, Casimcea.
Clima: are o climă temperat continentală de tranziţie.

Temperaturile:
• temperatura medie anuală 11-12 °C,
• temperatura medie a verii 21-23 °C,
• temperatura medie a iernii -1—3 °C.
Precipitaţiile: media anuală sub 500 mrn/an.

Etajele climatice:
• climatul de dealuri joase,
• climatul de câmpie.

Influenţe climatice:
• influenţe de ariditate,
• influenţe pontice.

Vegetaţia: cuprinde stepa şi silvostepa.

Fauna:
• rozătoare: popândăul, hârciogul, orbetele, şoarecele de câmp etc.;
• păsări: dropia, prepeliţa, potârnichea, graurul, ciocârlia, mierla etc.;
• reptile.

Solurile: molisoluri care cuprinde cermoziomuri, soluri bălane dobrogene, soluri cenuşii.

Masivul Dobrogei de Nord
Este regiunea cea mai înaltă, care este înclinată de la Dunăre spre Mare Neagră, înconjurat de ţinuturi joase, are aspect de munte.Cel mai înalt vărf din M-ţii Măcin vârful Greci 467 m.

Subdiviziunile:
• Masivul Măcinului,
• Podişul Babadagului,
• Culmea Niculiţelului,
• Dealurile Tulcei.

Podişul Dobrogei Centrale
Este partea centrală a Podişului Dobrogei. Este alcătuit din şisturi verzi.
Podişul Dobrogei de Sud
în fundament se află roci tari, gresii, calcare. Peste acesta sa depus un strat gros de loess.