Geografia Romaniei: Corelaţii biopedoclimatice – Munţi foarte înalţi (peste 1600-1800 m)

Vegetaţie (zonă, etaj, specii reprezentative)
Zona alpină/stepa rece
• etajul subalpin (cu ienupăr, jnepeni, arbuşti pitici-afin, merişor etc.),
• etajul alpin.

Pajişti alpine cu muşchi, licheni, floarea de colţ, bujorul de munte, ghinţura etc.), Arbuşti
Fauna (specii reprezentative)
• capra neagră,
• marmota,
• acvila de munte.
Continue reading

Geografia Romaniei: Corelaţii biopedoclimatice – Munţi cu altitudini mijlocii şi înalte

Vegetaţie (zonă, etaj, specii reprezentative)
Zona de pădure
• etajul fagului,
• etaj de tranziţie/amestec fag-conifere,
• etajul coniferelor/răşinoase (cu molid, brad, pin).

Fauna (specii reprezentative)
Specifică pădurii de foioase Specifică pădurii de conifere
• mamifere: ursul, râsul, cerbul etc.
• păsări: cocoşul de munte, găinuşa de alun.
Continue reading

Geografia Romaniei: Corelaţii biopedoclimatice – Munţii cu altitudini joase (sub 800-1000 m)

Vegetaţie (zonă, etaj, specii reprezentative)
Zona de pădure
• etajul fagului.
Fauna (specii reprezentative)
• mamifere: lupul, vulpea, mistreţul, căprioara, veveriţa, viezurele, ursul, cerbul etc.

Soluri (clasă, tip)
Cambisoluri
• soluri brune,
• soluri brune acide.

Arii reprezentative
• Carpaţii Orientali, M-ţii Banatului.

Geografia Romaniei: Corelaţii biopedoclimatice – Dealuri şi podişuri înalte (500-800 m)

Vegetaţie (zonă, etaj, specii reprezentative)
• etajul fagului.

Fauna (specii reprezentative)
Specifică pădurii de foioase
• mamifere: lupul, vulpea, mistreţul, căprioara, veveriţa, viezurele, etc.
• păsări: mierla, pupăza, ciocârlia, etc.
Continue reading

Geografia Romaniei: Corelaţii biopedoclimatice – Dealuri şi podişuri joase (300-500 m)

Vegetaţie (zonă, etaj, specii reprezentative)

Zona de pădure
• etajul stejarului (cu cer, garniţă şi gorun la partea superioară; alte specii de foioase: carpen, teiul, arţar, frasin, jugastru etc.).

Fauna (specii reprezentative)
Continue reading

Geografia Romaniei: Corelaţii biopedoclimatice – Campiile

Vegetaţie (zonă, etaj, specii reprezentative)

Zona stepei şi silvostepei
• stepa (ierburi mărunte, xerofile),
• silvostepa (ierburi mărunte, xerofile şi pâlcuri de arbori cu specii termofile: stejar pufos, stejar brumăriu).

Fauna (specii reprezentative)
• rozătoare: popândăul, hârciogul, orbetele, şoarecele de câmp etc.;
• păsări: dropia, prepeliţa, potârnichea, graurul, ciocârlia, mierla, fazan, sitar etc.;
• reptile;
• mamifere: iepurele.
Continue reading